Trwa ładowanie...
Notowania
PKOBP: strona spółki
15.09.2021, 19:46

PKO Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Raport nr 33/2021 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając zgłoszone przez akcjonariusza (Skarb Państwa – Ministra Aktywów Państwowych) w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) na dzień 12 października 2021 r., na godzinę 10.00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 6) podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej, 7) podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 8) zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty