Trwa ładowanie...
bESgQuqd
Notowania
SURFLAND: strona spółki
15.09.2021, 20:24

SSK Podjęcie uchwał w sprawie połączenia Surfland Systemy Komputerowe SA z VR Factory Games sp. z o.o.

Zarząd Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Surfland) informuje, iż w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Surfland oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników VR Factory Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: VR Factory Games) podjęły uchwały, w sprawie połączenia obu podmiotów (dalej: Połączenie), zgodnie z uzgodnionym i przyjętym przez Zarządy obu spółek w dniu 29 grudnia 2020 r. (aneksowanym 8 kwietnia 2021 r.) Planem Połączenia (dalej: Plan Połączenia).
Zarząd wskazuje, iż Połączenie Surfland z VR Factory Games zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku VR Factory Games na Surfland w zamian za nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii L, które Surfland wyda wspólnikom VR Factory Games na zasadach określonych w Planie Połączenia. Na skutek Połączenia, kapitał zakładowy Surfland zostanie podwyższony z kwoty 4.927.366,00 zł (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i zero groszy) do kwoty 32.847.366,00 zł (trzydzieści dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i zero groszy), tj. o kwotę 27.920.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych i zero groszy) w drodze emisji 27.920.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, które zostaną wydane wspólnikom VR Factory Games w związku z Połączeniem. Akcje serii L zostaną wydane w procesie Połączenia wspólnikom VR Factory Games jako spółki przejmowanej, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia. Akcje serii L zostaną wydane wspólnikom VR Factory Games w następującym stosunku: za jeden udział VR Factory Games o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) zostaną wydane 2.792 (dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwie) akcje serii L Surfland. Nowo emitowane akcje serii L Surfland będą równe w prawach co do dywidendy i głosu. Akcje serii L będą uprawnione do udziału w zysku Surfland począwszy od zysku za rok obrotowy 2021.

Inne komunikaty

bESgQuqL