Trwa ładowanie...
bEKvknit
Notowania
AMBRA: strona spółki
17.09.2021, 16:05

AMB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 757), w związku z art. 4021-2 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 punkt III.2 Statutu Ambra S.A. [dalej również jako „Spółka”], Zarząd Spółki ogłasza, że zwołuje na dzień 26 października 2021 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 336 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020/2021. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020/2021. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. „Sprawozdania Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za lata obrotowe 2019/2020 i 2020/2021” . 14. Sprawy różne. 15. Zamknięcie obrad. II. Akcjonariuszowi bądź Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Ambra S.A. nie później niż 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 05.10.2021 r. Żądanie należy składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl. III. Akcjonariusz bądź Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to należy składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl. IV. Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Każdy Akcjonariusz ma również prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. V. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.ambra.com.pl udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa, jak również inne informacje dotyczące walnego zgromadzenia. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Ambra S.A., na którym prawa te będą wykonywane. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl należy przesłać skan dokumentu pełnomocnictwa opatrzonego czytelnym i własnoręcznym podpisem Mocodawcy, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Mocodawcę, jak również skany dokumentów pozwalających zidentyfikować ustanowionego przez Akcjonariusza Pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za Pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego. Przesłany skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Mocodawcę, jak również skany dokumentów pozwalających zidentyfikować ustanowionego przez Akcjonariusza Pełnomocnika powinny zawierać wyłącznie te dane, które zostały wskazane w dokumencie pełnomocnictwa – reszta informacji powinna zostać zaczerniona/zasłonięta. Dokumenty, których skany zostaną przesłane do Ambra S.A. zgodnie ze wskazaniami w zdaniu poprzedzającym, będą musiały zostać następnie okazane do wglądu bezpośrednio przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia osobie rejestrującej w imieniu Ambra S.A. uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, należy przesłać skan odpisu z rejestru, w którym Mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy Pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, należy przesłać skan odpisu z rejestru, w którym Pełnomocnik jest zarejestrowany. VI. W sytuacjach określonych w punktach II, III i V niniejszego ogłoszenia, przesyłane drogą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Ambra S.A. jest uprawniony do żądania od Akcjonariusza urzędowych poświadczeń dokumentów sporządzonych w języku obcym. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej należy przesyłać w formacie PDF. Jednocześnie informujemy iż Zarząd Ambra S.A. może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Państwa jako Akcjonariusza, w celu weryfikacji przysługujących Państwu uprawnień wykonywanej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości Akcjonariusza i/ lub Pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia Pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. VII. W przypadku skorzystania z powyższego kanału komunikacji należy podać adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła komunikować się z Państwem jako Akcjonariuszem i/ lub Pełnomocnikiem. VIII. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru. IX. Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej uchwalony przez Radę Nadzorczą i udostępniony na stronie internetowej Spółki: http://www.ambra.com.pl w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie” oraz załącznik do niniejszego ogłoszenia. Skorzystanie z tej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane akcjonariuszowi, po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień, najpóźniej w dniu 25.10.2021 r. Na zasadach wskazanych w Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej uchwalony przez Radę Nadzorczą i udostępnionym na stronie internetowej Spółki: http://www.ambra.com.pl w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie” oraz w załączniku do niniejszego ogłoszenia akcjonariusze będą mieli możliwość głosowania jak również wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia za pomocą komunikatora tekstowego. Zarząd zapewni transmisję obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Szczegółowa informacja dotycząca transmisji obrad zostanie podana na stronie internetowej www.ambra.com.pl w terminie późniejszym, przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. X. Regulamin Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. XI. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 10.10.2021 r. („record date”). Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. XII. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Ambra S.A. zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 18.09.2021 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa („record date”), tj. nie później niż w dniu 11.10.2021 r. , podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. XIII. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wraz z dokumentacją, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu zostanie wyłożona w dni powszednie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 336 począwszy od dnia 21.10.2021 r. w godz. 09.00 - 17.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie należy składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl . XIV. Poniżej zamieszczone zostają przygotowane przez Zarząd projekty uchwał, których podjęcie przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Uchwała [___]/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana [___]. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała [___]/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr [_____] z dnia [____] i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią/ Pana [___]. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała [___]/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021 postanawia: Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała [___]/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020/2021 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021, na które składa się: − wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego; − sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 310.475 tys. zł (trzysta dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 44.050 tys. złotych (czterdzieści cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych); − sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 44.050 tys. złotych (czterdzieści cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych); − sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26.405 tys. zł (dwadzieścia sześć milionów czterysta pięć tysięcy złotych); − sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 2.344 tys. zł (dwa miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych) ; − oraz informacje objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała [___]/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021 §1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok 2020/2021 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021, na które składa się: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 578.721 tys. zł (pięćset siedemdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych); - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 60.430 tys. zł (sześćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 45.624 tys. zł (czterdzieści pięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych); - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 61.112 tys. zł (sześćdziesiąt jeden milionów sto dwanaście tysięcy złotych), w tym całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 46.535 tys. zł (czterdzieści sześć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych); - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 37.304 tys. zł (trzydzieści siedem milionów trzysta cztery tysiące złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 28.890 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); - sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 6.080 tys. zł (sześć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych); - oraz informacje objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała [___]/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020/2021 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 44.049.798,57 złotych (czterdzieści cztery miliony czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 57/100) osiągniętego w roku obrotowym 2020/2021 w ten sposób, aby kwotę 23.946.311,80 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta jedenaście złotych 80/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 95 (dziewięćdziesiąt pięć) groszy na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 20.103.486,77 złotych (dwadzieścia milionów sto trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 77/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. §2 Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 3 listopada 2021 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 10 listopada 2021 roku. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020/2021 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Roberta Ogóra w roku obrotowym 2020/2021 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020/2021 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Grzegorza Nowaka w roku obrotowym 200/2021 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020/2021 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Piotra Kaźmierczaka w roku obrotowym 2020/2021 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020/2021 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Olivera Gloden w roku obrotowym 2020/2021 obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020/2021 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Borisa Schlimbach w roku obrotowym 2020/2021 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14 września 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020/2021 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Nicka Günthera Reh w roku obrotowym 2020/2021 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020/2021 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Horsta Hillesheim w roku obrotowym 2020/2021 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020/2021 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Patrycję Paulę Piątek w roku obrotowym 2020/2021 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020/2021 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Monikę Schulze w roku obrotowym 2020/2021 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zaopiniowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. „Sprawozdania Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za lata obrotowe 2019/2020 i 2020/2021” §1 Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020, poz. 2080 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: pozytywnie zaopiniować „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za lata obrotowe 2019/2020 i 2020/2021” §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. XV. Uzasadnienie projektów uchwał, których podjęcie przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.: Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdań finansowych, uchwały o przeznaczeniu zysku netto, jak również uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przewidują stosowne przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, które stanowią o przedmiocie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty wspomnianych uchwał przygotowane przez Zarząd zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą w jej uchwale za rok obrotowy 2020/2021. Propozycja wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy w wysokości 0,95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć groszy) na akcję jest uzasadniona dobrą kondycją finansową Spółki, która pozwala Spółce kontynuować wypłatę dywidendy przy jednoczesnym inwestowaniu w dalszy rozwój Spółki. Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020, poz. 2080 z późn. zm.) walne zgromadzenie winno podjąć uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, przy czym uchwała ta ma charakter doradczy. XVI. Pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Ambra S.A. wraz z projektami uchwał, ewentualne uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej oraz inne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. są lub będą dostępne niezwłocznie po ich sporządzeniu na stronie internetowej Spółki www.ambra.com.pl w sekcji „Relacje inwestorskie”. Załącznik do Ogłoszenia o zwołaniu na dzień 26.10.2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej „WZ”) Ambra S.A. (dalej „Spółka”) Część A. Informacja o możliwości, zasadach i sposobie uczestniczenia przez akcjonariusza w obradach WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 1. Zgodnie z § 5 pkt III ust. 13 Statutu Spółki możliwość udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje: a. transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom wypowiadanie się w toku Walnego Zgromadzenia, c. wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 2. Szczegółowe zasady udziału w WZ w formie, o której mowa w pkt 1 określa Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej uchwalony przez Radę Nadzorczą i udostępniony na stronie internetowej Spółki: http://www.ambra.com.pl w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie”. 3. Udział w WZ, o którym mowa w pkt. 1 następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej. Akcjonariusz ma możliwość komunikacji, o której mowa w pkt 1 lit. b za pomocą komunikatora tekstowego, a także przesyłania plików w formacie txt, pdf. 4. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka niezwłocznie udostępnia akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu. 5. Na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie 7 (siedmiu) od dnia Walnego Zgromadzenia, Spółka przesyła akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej. 6. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas WZ wskutek awarii lub zakłóceń na łączach, a także ryzyko związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem udostępnionego loginu lub hasła. 7. Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w obradach WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej: wza@ambra.com.pl Ambra S.A. 8. W celu uczestniczenia w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w WZ w tej formie, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie oraz spełnić określone w Części B wymagania techniczne. 9. Do dnia 20.10.2021 r. do godz. 17.00 akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres wza@ambra.com.pl: a. wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Części C niniejszego dokumentu (dalej „Oświadczenie”), b. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu, c. dokumenty wskazane w punkcie 4 Ogłoszenia w przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. 10. Spółka, w oparciu o otrzymany z KDPW wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który przesłał Spółce Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu. 11. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka odmówi danemu akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie na adres email podany w Oświadczeniu. 12. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia 25.10.2021 roku do godz. 11:00 z adresu wza@ambra.com.pl na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Login i hasło startowe będą zabezpieczone hasłem. Hasło do pliku będzie wysłane sms na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu. 13. Otrzymane od Spółki hasło startowe akcjonariusza do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą akcjonariusz musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym. 14. W dniu 25.10.2021 roku w godzinach 16:00-17:00, akcjonariusze będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze wysłane mailem dnia 25.10.2021 roku z adresu wza@ambra.com.pl. 15. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu 25.10.2021 roku (w godzinach 16:00-17:00) i 26.10.2021 roku, tj. w dniu WZ od godz. 09:00 do zakończenia obrad WZ, albo zgłosić je na adres wza@ambra.com.pl. Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w punkcie 9. 16. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem sytemu umożliwiającego udział w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim. 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Regulaminu Walnego Zgromadzenia Ambra S.A., oraz zasady określone w Ogłoszeniu. Część B. Wymagania techniczne 1. W celu uczestniczenia w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować: a. łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 4 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy), b. komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub MacOS oraz działającym w jakości i wydajności akceptowanej przez użytkownika w środowisku internetowym, posiadającym najnowsze oprogramowanie: Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge lub Safari. Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Internet Explorer w wersji 11 lub niższej, c. aktywnym programem antywirusowym i aktywną zaporą ogniową. 2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad WZ, opóźniać przekaz, uniemożliwić oddanie głosów. 3. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

Inne komunikaty

bEKvknjb