Trwa ładowanie...
bEKvXwhx
Notowania
PAMAPOL: strona spółki
17.09.2021, 19:56

PMP Otrzymanie decyzji dotyczącej wsparcia spółki zależnej Emitenta - WZPOW sp. z o.o. w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zarząd PAMAPOL S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 17 września 2021 r. do siedziby Emitenta wpłynęła decyzja z dnia 15 września 2021 r. wydana przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w sprawie wsparcia spółki zależnej – Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego sp. z o.o. (WZPOW) w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W ramach otrzymanej decyzji Spółka planuje zrealizować w powiecie kwidzyńskim inwestycje mające na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego przedsiębiorstwa poprzez inwestycje we wszystkie etapy realizowanych procesów produkcyjnych oraz rozbudowę niezbędnej infrastruktury wspomagającej, w szczególności ukierunkowanej na koncepcję obiegu zamkniętego. Działania te zgodne są z przyjętą przez Spółkę Strategią Zielonego Ładu (Strategia) zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą spółki w dniu 26 sierpnia 2021 r., o której Emitent informował w pkt 4.26.1 rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Pamapol za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021. Decyzja została wydana na czas określony, tj. 12 lat od dnia jej wydania, a maksymalna wysokość pomocy publicznej w postaci ulg w podatku dochodowym wyniesie 35,99 mln zł. W decyzji ustalono następujące warunki realizacji inwestycji: 1. zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia poprzez zatrudnienie po dniu wydania decyzji na terenie realizacji nowej inwestycji co najmniej 39 nowych pracowników w terminie do dnia 31 maja 2027 r. i utrzymanie tego zatrudnienia przez okres co najmniej 5 lat, tj. do dnia 31 maja 2032 r. 2. poniesienie na terenie realizacji inwestycji kosztów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji („Rozporządzenie”) o łącznej wartości co najmniej 79,1 mln zł w terminie do dnia 31 maja 2027 r. 3. termin zakończenia inwestycji określono na dzień 31 maja 2027 r. 4. maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji określono na kwotę 102,83 mln zł. 5. dodatkowo w ramach decyzji wskazano również szczegółowo kryteria ilościowe i jakościowe, które powinny zostać spełnione przez WZPOW stosownie do treści Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji oraz ww. Rozporządzenia.

Inne komunikaty

bEKvXwif