Trwa ładowanie...
bESRFuWJ
Notowania

PRF Zakończenie subskrypcji obligacji serii A2

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach (”Spółka” lub “Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji obligacji na okaziciela serii A2 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/09.09.2021 z dnia 09 września 2021r. w ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 stycznia 2021 r. (”Obligacje”):
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 15 września 2021 r. 2) data zakończenia subskrypcji: 29 września 2021 r. 3) data przydziału Obligacji: 01 października 2021 r. 4) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 170.000 sztuk, 5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto proporcjonalną redukcję, która wyniosła 6,72 %, 6) liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 182.249, 7) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 170.000 sztuk, 8) cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł, 9) liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 306 osób, 10) liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 304 osobom, 11) nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję, 12) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Obligacji i ceny emisyjnej: 17.000.000,00 zł, 13) łączne koszty emisji Obligacji wyniosły: 480.000 zł, w tym koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 480.000 zł, 14) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,82 zł, Zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji. 15) wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne. Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 69/2021 z dnia 09 września 2021r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 73/2021 z dnia 01 października 2021 r. Postawa prawna: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Inne komunikaty

bESRFuXr