Trwa ładowanie...
bETiIKEl
Notowania

MLG Zmiana Programu Emisji Obligacji i zawarcie aneksu do umowy emisyjnej dotyczącej ustanowienia programu emisji obligacji

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2019 oraz 11/2019/K z dnia 18 grudnia 2019 roku, Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w trybie obiegowym przeprowadzonym w dniach 7-8 października 2021 roku, podjął uchwałę nr 1/10/2021 w sprawie zmiany programu emisji obligacji i podjęcia przez Spółkę niezbędnych czynności związanych ze zmianą programu („Uchwała”), na podstawie której, w dniu 8 października 2021 roku, Spółka zawarła aneks („Aneks”) do umowy emisyjnej z dnia 18 grudnia 2019 r. dotyczącej ustanowienia programu emisji obligacji z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, jako organizatorem, agentem kalkulacyjnym, dealerem, agentem technicznym, agentem oferującym i bookrunnerem oraz z Pekao lnvestment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie, jako organizatorem, agentem technicznym, agentem oferującym i dealerem („Umowa”). Na podstawie Uchwały oraz Aneksu program emisji obligacji („Program”) został zwiększony z kwoty 60.000.000 EUR do kwoty 100.000.000 EUR, stanowiącej maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach Programu.
Komentarz Zarządu: Zawarcie Aneksu oraz czynności związane ze zwiększeniem wartości maksymalnej programu emisji obligacji wynikają z rozważania przez Zarząd możliwości przeprowadzenia emisji przez Spółkę, w ramach Programu, obligacji na okaziciela w trybie oferty publicznej („Obligacje”) w czwartym kwartale bieżącego roku. Decyzja o ewentualnym zaoferowaniu Obligacji inwestorom w drodze publicznej oferty, zostanie podjęta po analizie sytuacji rynkowej. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu oferty, ostateczne parametry Obligacji będą ustalane w drodze rozmów z inwestorami i budowania księgi popytu. Podstawa prawna: art. 17. ust.1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty

bETiIKET