Trwa ładowanie...
bESMEDbF
Notowania
OAT: strona spółki
14.10.2021, 15:06

OAT Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Zarząd OncoArendi Therapeutics S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 14 października 2021 r. powziął informację, iż dniu 11 października 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował wnioskowaną przez Spółkę zmianę Statutu, odzwierciedlającą podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 365,70 zł [do kwoty 139.515,71 zł], związaną z dokonanym w dniu 16 sierpnia 2021 r. podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, do którego doszło poprzez zapisanie 36.570 akcji serii E na rachunkach papierów wartościowych podmiotów, które objęły je w związku z realizacją programu motywacyjnego Spółki, przyjętego uchwałą nr 5 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 stycznia 2017 r.
Wpis podwyższenia kapitału zakładowego w KRS ma charakter deklaratywny. Spółka komunikowała o dokonanych zmianach w kapitale zakładowym i warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w dniu 16 sierpnia 2021 r. raportem bieżącym nr 22/2021. Obecnie zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 139.515,71 zł i dzieli się na 13.600.000 akcji serii A oraz 351.571 akcji serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich ww. akcji Spółki wynosi 13.951.571. Pozostała wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 84,29 zł. Zarejestrowana zmiana Statutu Spółki polega na ustaleniu nowego brzmienia §4 i §5 Statutu Spółki o następującej treści: „§ 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 139.515,71 zł [słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset piętnaście złotych i siedemdziesiąt jeden groszy] i dzieli się na 13.951.571 [słownie: trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden] akcji o wartości nominalnej 0,01 zł [jeden grosz] każda, w tym: a) 13.600.000 [słownie: trzynaście milionów sześćset tysięcy] stanowią akcje zwykłe na okaziciela serii A. b) 351.571 [słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden] stanowią akcje zwykłe na okaziciela serii E. 2. Z zastrzeżeniem postanowień uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji akcji, akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi [aport], albo w jeden i drugi sposób łącznie.” „§ 5 1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony o nie więcej niż 84,29 zł [słownie: osiemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia dziewięć groszy] i w granicach podwyższenia dzieli się na 8.429 [słownie: osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć] akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł [słownie: jeden grosz] każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji Spółki serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2017 r. 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej.”

Inne komunikaty

bESMEDcn