Trwa ładowanie...
bFfXPihx
Notowania
ZUE: strona spółki
3.11.2021, 16:44

ZUE Zawarcie umowy o limit na gwarancje bankowe.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent), informuje, iż w dniu 3 listopada 2021 r. została podpisana z CaixaBank S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (Bank) umowa o limit na gwarancje bankowe (Umowa) do maksymalnej wysokości 30 mln zł (Limit), w ramach którego Spółka może wnioskować o gwarancje przetargowe, należytego wykonania umowy, w tym gwarancje właściwego usunięcia wad i usterek.
W ramach powyższego Limitu mogą być wystawiane gwarancje z okresem nie dłuższym niż 36 miesięcy. Limit ma charakter odnawialny i został udzielony na okres 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności z tytułu udzielonych gwarancji stanowią m.in. zastaw rejestrowy na aktywach trwałych Spółki do najwyższej sumy zabezpieczenia nie niższej niż 10% wartości Limitu, cesja z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej aktywów trwałych objętych zastawem rejestrowym, pełnomocnictwo do rachunków prowadzonych przez Bank oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji, które nie odbiegają od standardowych, rynkowych uzgodnień stosowanych w tym zakresie. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej wypowiedzenia nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów.

Inne komunikaty

bFfXPiif