Trwa ładowanie...
bFfjEvkR
Notowania
GPW: strona spółki
4.11.2021, 9:20

GPW Decyzja Zarządu Giełdy w sprawie podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) na dofinansowanie projektu Polski Cyfrowy Operator Logistyczny („PCOL”)

W nawiązaniu do raportów bieżących: 29/2020 z dnia 27 listopada 2020 r., 5/2021 z dnia 29 marca 2021 r. oraz 6/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”, „GPW”) informuje, że w dniu 4 listopada 2021 r. Zarząd podjął decyzję w sprawie podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) na dofinansowanie projektu Polski Cyfrowy Operator Logistyczny („PCOL”).
Umowa z NCBR dotyczy dofinansowania projektu pt. „Opracowanie Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego – PCOL” kwotą 5 400 511,49 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy pięćset jedenaście złotych i 49 groszy), co stanowi 58,04% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach części badawczo-rozwojowej projektu, która została wyceniona na kwotę 9 304 459,85 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i 85 groszy). Projekt realizowany w ramach dofinansowania z NCBR stanowi część Inicjatywy Strategicznej PCOL. Projekt PCOL ma na celu usprawnienie procesów w branży Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) oraz zapewnienie bezpieczeństwa polskiego rynku transportowego m.in. poprzez utworzenie cyfrowego operatora systemu. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-01-13
GPW Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
42,78
-0,23
2021-12-16
GPW Podpisanie porozumienia Term Sheet z Towarową Giełdą Energii S.A., Narodowym Bankiem Węgier i Budapest Stock Exchange, w sprawie planowanego powołania spółki Central Post-trade Solutions (CPS)
40,56
+1,28
2021-12-16
GPW Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podpisania umowy o poufności i przystąpienia do rozmów dotyczących potencjalnego nawiązania współpracy kapitałowej z podmiotami tworzącymi architekturę węgierskiego rynku kapitałowego i towarowego
40,56
+1,28
2021-11-09
GPW QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
44,12
-2,67
2021-11-04
GPW Decyzja Zarządu Giełdy w sprawie podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) na dofinansowanie projektu Polski Cyfrowy Operator Logistyczny („PCOL”)
44,58
+0,18
2021-11-03
GPW Udzielenie Towarowej Giełdzie Energii S.A. odnawialnej pożyczki do kwoty 240 mln zł
44,58
+0,09
2021-10-08
GPW Zawarcie przez Towarową Giełdę Energii umowy odnawialnego kredytu bankowego z Deutsche Bank Polska do maksymalnej kwoty 100 mln zł
44,00
+0,18
2021-10-04
GPW Decyzja Zarządu Giełdy ws. podpisania z NCBR umowy na dofinansowanie prac związanych z budową systemu TeO – wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym
41,86
+3,34
2021-10-04
GPW Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących rozpoczęcia prac nad budową systemu TeO – wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym
41,86
+3,34
2021-09-21
GPW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
42,68
-2,72
bFfjEvlz