Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
GEOTERM: strona spółki
5.11.2021, 18:20

GTP Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GEO-TERM Polska S.A.

Zarząd GEO-TERM Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (dalej „Spółka”), na podstawie art. 400 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 2 grudnia 2021 r. o godzinie 13.00 w Katowicach pod adresem ul. Mikołaja Kopernika 6 /2, 40-064 Katowice.
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2021 roku; 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2021 roku; 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect); 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect); 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki

Inne komunikaty