Trwa ładowanie...
bFgfvzFN
Notowania
HELIO: strona spółki
9.11.2021, 16:03

HEL Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

HELIO S.A. informuje, że w dniu 09.11.2021 r. zawarła jako kredytobiorca z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 23.09.2016 r., o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2016 z dnia 23.09.2016 r., nr 8/2017 z dnia 12.09.2017 r., nr 4/2018 z dnia 29.08.2018 r., nr 15/2019 z dnia 05.09.2019 r., nr 15/2020 z dnia 04.09.2020 r. oraz 7/2021 z dnia 30.08.2021 r.
Na podstawie ww. aneksu zwiększono kwotę kredytu bieżącego z 25.000.000 zł do 35.000.000 zł w okresie od dnia podpisania aneksu do dnia 30.06.2022 r., zgodnie z poniższym harmonogramem: - 35.000.000 zł w okresie od dnia 09.11.2021 r. do dnia 30.06.2022 r. - 20.000.000 zł w okresie od dnia 01.07.2022 r. do dnia 30.09.2022 r. oraz dostosowano odpowiednio kwotę wskazaną w oświadczeniu Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt.5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 42.000.000 zł. Dzięki dodatkowej kwocie kredytu Spółka zapewniła sobie środki do dalszego dynamicznego rozwoju, w tym zapewnienia odpowiednio większych stanów i wartości zapasów w celu obsłużenia zwiększonego popytu na produkty Spółki. Zarząd HELIO S.A. wyjaśnia jednocześnie, że w związku z podwyższeniem kwoty kredytu strony podpisały równolegle aneks do Umowy zastawu rejestrowego z dnia 23.09.2016 r. ze zmianami, w wyniku którego dokonano aktualizacji najwyższej sumy zabezpieczenia ustanowionego na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących całość gospodarczą chociażby jego skład był zmienny, poprzez zmianę jej wysokości do kwoty 41.800.000 zł oraz aktualizacji wartości ewidencyjnej aktywów, na których ustanowiono zabezpieczenie, tj. zapasach magazynowych Emitenta znajdujących się w magazynie surowca w miejscowości Brochów 119 (05-088 Brochów), oraz magazynie w miejscowości Wyględy przy ul. Stołecznej 26 (05-083 Zaborów), która na dzień 03.11.2021 r. wynosiła 61.029.427,39 zł. Pozostałe istotne warunki umów nie uległy zmianie. Aneksy wchodzą w życie z dniem ich podpisania przez obie Strony. Dzięki odpowiednio wcześniej podjętym działaniom dostosowującym finansowanie obrotowe Spółki do bieżącej koniunktury, płynność Emitenta była i jest niezagrożona. Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy istotnej umowy w zakresie bieżącego finansowania działalności Spółki.

Inne komunikaty

bFgfvzGv