Trwa ładowanie...
bFgfwLAR
Notowania
HELIO: strona spółki
18.11.2021, 18:43

HEL Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach (dalej „Spółka”) przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 grudnia 2021 roku, na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki w Wyględach przy ul. Stołecznej 26.
Szczegółowy porządek obrad zawarty jest w Ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu wraz projektami uchwał, Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2020/2021, Sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w HELIO S.A. w latach obrotowych 2019/2020 i 2020/2021 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie jego oceny.

Załączniki

Inne komunikaty

bFgfwLBz