Trwa ładowanie...
bFexMKPp
Notowania

SSK Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

Zarząd VR Factory Games SA z siedzibą w Warszawie (poprzednio: Surfland Systemy Komputerowe SA z siedzibą we Wrocławiu; dalej: Emitent) informuje, iż do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Januarego Ciszewskiego, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 pkt 1) lit. b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Treść zawiadomienia: „Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 pkt 1) lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, zawiadamiam o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu VR Factory Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”). 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana posiadanego udziału została spowodowana: - przydzieleniem mi w dniu 18 listopada 2021 roku 6 561 200 akcji Spółki serii L, wyemitowanych w związku z połączeniem Spółki jako spółki przejmującej, ze spółką VR Factory Games sp. z o.o. jako spółką przejmowaną oraz zarejestrowaniem w dniu 17 listopada 2021 roku w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 27.920.000 zł poprzez emisję 27.920.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł każda, oraz - zbyciem przeze mnie w dniu 18 listopada 2021 r. łącznie 2 228 akcji Spółki w drodze transakcji sesyjnej na rynku NewConnect. Saldo zmiany w liczbie posiadanych przeze mnie akcji Spółki w dniu 18 listopada 2021 r. wyniosło 6 558 972 szt. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zmianą udziału posiadałem 527 627 akcji Spółki stanowiących 10,71% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 527 627 głosów, co stanowiło 10,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po zmianie udziału posiadam 7 086 599 akcji Spółki stanowiących 21,57% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 7 086 599 głosów, co stanowi 21,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Posiadam 7 086 599 głosów, co stanowi 21,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

Inne komunikaty

bFexMKPX