Trwa ładowanie...
Notowania
ZUE: strona spółki
8.12.2021, 17:32

ZUE Zawarcie umowy na realizację projektu infrastrukturalnego.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE) informuje, iż w dniu 8 grudnia 2021 r. została zawarta umowa pomiędzy konsorcjum w składzie:
1) ZUE (Lider), oraz 2) Yörük Yapı Inşaat A.Ş. z siedzibą w Ankarze (łącznie: Konsorcjum), a Miastem Stołecznym Warszawa i Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. (łącznie jako Zamawiający), dotycząca realizacji inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa zajezdni Annopol” (Umowa). Spółka informowała o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym w raporcie bieżącym nr 28/2021 z dnia 22 października 2021 r. Wartość netto Umowy: 532,6 mln zł (z czego ok. 50% przypada na ZUE). Wartość brutto Umowy: 665,1 mln zł. Termin realizacji zadania: 26 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Okres gwarancji jakościowej udzielonej przez Konsorcjum wynosi 5 lat. Okres odpowiedzialności Konsorcjum z tytułu rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji. Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Konsorcjum na rzecz Zamawiającego w przypadkach wskazanych w Umowie, w tym m.in karę za zwłokę w wykonaniu etapu Umowy w stosunku do terminów wskazanych w Umowie czy też opóźnienia w usunięciu wad i usterek. Konsorcjum zapłaci również Zamawiającemu karę w wysokości 15% wartości brutto Umowy w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może jednak przekroczyć 30% wartości brutto Umowy. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Pozostałe warunki Umowy, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od nich czy zabezpieczeń nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów. Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z zawarciem Umowy, na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 1 687 mln zł.

Inne komunikaty