Trwa ładowanie...
Notowania
SELENAFM: strona spółki
15.12.2021, 17:28

SEL Odwołanie oferty skupu akcji własnych w ramach realizacji drugiej transzy programu skupu akcji własnych oraz ogłoszenie nowej oferty skupu akcji własnych

Zarząd spółki Selenu FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do ogłoszonego 2.12.2021 r. Zaproszenia do składania przez Akcjonariuszy ofert zbycia akcji Selena FM S.A. (dalej: „Oferta skupu akcji własnych”), działając w granicach upoważnienia wyrażonego Uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27.05.2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę, niniejszym zawiadamia, że w dniu dzisiejszym (15.12.2021 r.) podjął uchwałę, na mocy której zadecydował o odwołaniu Oferty skupu akcji własnych, opublikowanej wraz z raportem bieżącym nr RB 32/2021 z dn. 02.12.2021 r.
Przyczyną odwołania Oferty skupu akcji własnych z dn. 02.12.2021 r. jest decyzja Zarządu Emitenta o podwyższeniu proponowanej w ramach II transzy skupu akcji własnych Spółki ceny za akcje. W związku z powyższym jednocześnie Zarząd Spółki działając na podstawie:  Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27.05.2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz  Uchwały Zarządu Spółki z dn. 8.10.2021 r. w sprawie uruchomienia programu skupu akcji własnych oraz przeprowadzenia pierwszej transzy skupu akcji własnych Spółki, o której podjęciu Spółka zawiadamiała raportem bieżącym nr RB 25/2021 w dn. 08.10.2021,  w związku z ww. odwołaniem Oferty skupu akcji własnych z dn. 02.12.2021 r., niniejszym zawiadamia, że w dniu dzisiejszym (15.12.2021 r.) uchwałą w sprawie przeprowadzenia drugiej transzy skupu akcji własnych Spółki postanowił ogłosić nową ofertę skupu akcji własnych w ramach II transzy skupu akcji własnych. W ramach nowej oferty skupu akcji własnych w II transzy skupu akcji własnych: a) nabytych zostanie nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji własnych Spółki, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, b) akcje własne będą nabywane po cenie wynoszącej 24,00 (dwadzieścia cztery) złote za jedną akcję, która została określona z uwzględnieniem warunków wynikających z uchwały ZWZA, c) akcje własne będą nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym. Transakcje będą realizowane na podstawie ofert zbycia akcji Spółki składanych przez Akcjonariuszy Spółki w odpowiedzi na ogłoszone przez Spółkę zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki (dalej: „Oferta”), d) harmonogram skupu akcji własnych Selena FM S.A. jest następujący:  data ogłoszenia Oferty: 15.12.2021 r.,  termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży od akcjonariuszy: 16.12.2021 r.,  termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży od akcjonariuszy: 23.12.2021 r.,  przewidywany dzień rozliczenia nabycia akcji własnych przez Spółkę: 29.12.2021 r. Przedmiotem nabycia będą akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy), oznaczone kodem PLSELNA00010, w pełni pokryte, w pełni zbywalne i wolne od jakichkolwiek obciążeń lub ograniczeń ustanowionych na rzecz osób trzecich o charakterze obligacyjnym lub rzeczowym (jak w szczególności zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa lub zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym). Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do: a) umorzenia akcji własnych Spółki; b) dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki; c) wymiany na akcje lub udziały w toku dokonywanych przez Spółkę przejęć lub restrukturyzacji; d) ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę, w szczególności zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego lub przewłaszczenia na zabezpieczenie; e) w inny dopuszczalny prawem sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności, za zgodą Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy łączna liczba akcji objętych wszystkimi ofertami sprzedaży złożonymi przez Akcjonariuszy w terminie przyjmowania ofert sprzedaży będzie wyższa niż liczba akcji wskazana w Ofercie, tj. wyższa niż 1.000.000 akcji, Spółka nabędzie akcje przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji złożonych ofert sprzedaży; ułamkowe liczby akcji będą podlegały zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej; wszystkie oferty Akcjonariuszy zostaną przyjęte przez Spółkę w takiej części, że Spółka nabędzie akcje w ilości proporcjonalnie zredukowanej w opisany sposób. W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji zgodnie z regułami wskazanymi powyżej, pozostaną niealokowane akcje, akcje te będą alokowane kolejno począwszy od ofert sprzedaży obejmujących największą ilość akcji do ofert sprzedaży obejmujących najmniejszą ilość akcji, aż do całkowitego wyczerpania puli akcji. Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Selena FM S.A. zostanie podane do publicznej wiadomości w dniu dzisiejszym, tj. 15.12.2021 r.: w formie raportu bieżącego ESPI (Zaproszenie stanowi załącznik do niniejszego raportu), na stronie internetowej Selena FM S.A., a także niezwłocznie po publikacji przez Spółkę – na stronie internetowej biura maklerskiego Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

Załączniki

Inne komunikaty