Trwa ładowanie...
Notowania
GPW: strona spółki
16.12.2021, 13:27

GPW Podpisanie porozumienia Term Sheet z Towarową Giełdą Energii S.A., Narodowym Bankiem Węgier i Budapest Stock Exchange, w sprawie planowanego powołania spółki Central Post-trade Solutions (CPS)

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) informuje o podpisaniu 16 grudnia 2021 r. z Towarową Giełdą Energii S.A. (TGE), Narodowym Bankiem Węgier i Budapest Stock Exchange porozumienia Term Sheet, w którym zadeklarowano zamiar utworzenia do 30 września 2022 r. spółki Central Post-trade Solutions („CPS”), działającej w obszarze post transakcyjnym na rynkach towarowych.
Obecnie GPW posiada 100% kapitału zakładowego TGE oraz pośrednio za pośrednictwem TGE 100% kapitału zakładowego Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”). Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. to instytucja odpowiedzialna za rozliczanie finansowe transakcji giełdowych oraz za bezpieczeństwo rozliczanych przez izbę rynków. Obecnie IRGiT prowadzi rozliczenia i rozrachunek transakcji zawieranych na TGE. Obecnie Narodowy Bank Węgier i Budapest Stock Exchange posiadają: • Narodowy Bank Węgier posiada bezpośrednio 53,33% kapitału zakładowego Keler CSD, a Budapest Stock Exchange posiada pozostałe 46,67% kapitału zakładowego Keler CSD; • bezpośrednio Narodowy Bank Węgier posiada 0,1% kapitału zakładowego Keler KSZF Zrt. („Keler CCP”), Budapest Stock Exchange jest bezpośrednim właścicielem 0,09% Keler CCP, a pozostałe 99,81% udziałów należy do Keler CSD. Keler CSD to jedyny centralny depozyt papierów wartościowych na Węgrzech. Spółka jest własnością Narodowego Banku Węgier i Budapest Stock Exchange. Keler CCP pełni funkcje izby rozliczeniowej w oparciu o funkcję centralnego kontrpartnera, jej zadaniem jest rozliczanie transakcji, a także prowadzenie systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń. Po powołaniu spółki Central Post-trade Solutions, porozumienie Term Sheet zakłada przeprowadzenie następujących transakcji: 1) TGE wniesie aportem wszystkie akcje w IRGiT do spółki Central Post-trade Solutions; 2) Narodowy Bank Węgier i Budapest Stock Exchange wniosą aportem wszystkie posiadane pośrednio lub bezpośrednio udziały w Keler CCP do spółki Central Post-trade Solutions. Porozumienie Term Sheet zakłada, że po powołaniu Central Post-trade Solutions, strona polska będzie większościowym akcjonariuszem spółki. W Term Sheet strony określiły ramowe warunki dalszych negocjacji. Ostateczne warunki ewentualnej umowy inwestycyjnej mogą odbiegać od ramowych założeń określonych w Term Sheet. Postanowienia Term Sheet nie mają charakteru wiążącego, a zawarcie umowy inwestycyjnej uzależnione będzie m.in. od przeprowadzenia przez GPW procesu due diligence i uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych. Spółka będzie informować o kolejnych krokach związanych z przebiegiem procesu w odrębnych raportach bieżących. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-05-20
GPW Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
37,22
+2,58
2022-05-19
GPW Zgoda Rady Nadzorczej GPW w sprawie nabycia 65,03% udziałów w Armenia Securities Exchange
37,68
-1,22
2022-05-19
GPW Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej warunkowej zgody Zarządu GPW w sprawie nabycia 65,03% udziałów w Armenia Securities Exchange.
37,68
-1,22
2022-05-19
GPW Opinia Rady Nadzorczej GPW dotycząca propozycji Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021
37,68
-1,22
2022-05-19
GPW Propozycja Zarządu Giełdy dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021
37,68
-1,27
2022-05-13
GPW Wniosek Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021
36,96
+2,49
2022-04-14
GPW Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 r.
40,00
-0,70
2022-01-13
GPW Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
42,78
-0,23
2021-12-16
GPW Podpisanie porozumienia Term Sheet z Towarową Giełdą Energii S.A., Narodowym Bankiem Węgier i Budapest Stock Exchange, w sprawie planowanego powołania spółki Central Post-trade Solutions (CPS)
40,56
+1,28
2021-12-16
GPW Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podpisania umowy o poufności i przystąpienia do rozmów dotyczących potencjalnego nawiązania współpracy kapitałowej z podmiotami tworzącymi architekturę węgierskiego rynku kapitałowego i towarowego
40,56
+1,28