Trwa ładowanie...
Notowania
ORZBIALY: strona spółki
22.12.2021, 14:15

OBL Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2021, informuje, iż otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. reprezentującego Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, będącego uprawnionym akcjonariuszem Spółki, informację o zamiarze zgłoszenia kandydatury Pana Karola Zacharkiewicza na członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.
Kandydatura została zgłoszona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20.01.2022 r. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Karol Zacharkiewicz spełnia wymagania dotyczące niezależnego Członka Rady Nadzorczej określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, regulacjach wewnętrznych Spółki oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021. Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej kandydata, treść oświadczenia wraz ze zgodą na kandydowanie oraz zgłoszenie przekazane przez uprawnionego akcjonariusza Emitent przekazuje w załączeniu. Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty