Trwa ładowanie...
Notowania

BAH Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego dla spółki zależnej Emitenta

Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”) niniejszym informuje, że w dniu 12 stycznia 2022 roku powziął wiadomość o doręczeniu spółce British Automotive Polska S.A. [BAP] przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie postanowienia z dnia 30 grudnia 2021 roku w przedmiocie zabezpieczenia majątku BAP poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej legitymującej się licencją doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1203. Wydanie przedmiotowego postanowienia ma związek ze złożeniem przez spółkę M.Karlik spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu [M.Karlik] do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie wniosku o ogłoszenie upadłości BAP z dnia 29 listopada 2021 roku, doręczonego BAP wraz z w/w postanowieniem.
M.Karlik to podmiot prowadzący autoryzowaną stację dilerską pojazdów marek Jaguar i Land Rover w Poznaniu. Działalność ta była wykonywana przez M.Karlik również w okresie, w którym BAP był importerem pojazdów tych marek na rynek polski. W tym zakresie M.Karlik współpracował z BAP w oparciu o zawartą umowę dilerską i serwisową. Zarząd Emitenta informuje, że pomiędzy BAP a M.Karlik toczy się obecnie postępowanie arbitrażowe przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z pozwu BAP, w którym BAP żąda od M.Karlik zapłaty łącznej kwoty 13.226.009,06 złotych (słownie: trzynaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięć złotych 06/100) tytułem rozliczeń za okres obowiązywania umowy dilerskiej i serwisowej pomiędzy BAP i M.Karlik. Pozew inicjujący w/w postępowanie arbitrażowe został wniesiony przez BAP w dniu 25 sierpnia 2021 roku, a sprawa przed Sądem Arbitrażowym pozostaje w toku.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-09-26
BAH Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciwko poręczycielowi wekslowemu, „Karlik” spółka jawna.
0,56
-4,62
2022-09-19
BAH Niewykupienie weksla własnego in blanco wystawionego przez Car-Master 2 spółkę z o.o. sp. k. przez wystawcę ani przez poręczyciela wekslowego.
0,53
+1,13
2022-09-07
BAH Wypełnienie przez spółkę zależną Emitenta weksla własnego in blanco wystawionego przez Car-Master 2 spółka z o.o. i poręczonego przez osoby fizyczne oraz przedstawienie go do zapłaty
0,48
+4,19
2022-08-26
BAH Niewykupienie weksla własnego in blanco przez wystawcę ani poręczyciela wekslowego oraz wniesienie przez spółkę zależną Emitenta pozwu przeciwko poręczycielowi wekslowemu, „Karlik” sp. j.
0,62
0,00
2022-08-16
BAH Wypełnienie przez spółkę zależną Emitenta weksla własnego in blanco wystawionego przez R. Karlik sp.k. (obecnie M. Karlik sp.k.) i poręczonego przez „Karlik” sp. j. oraz przedstawienie go do zapłaty
0,62
+1,60
2022-06-30
BAH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
0,56
0,00
2022-06-30
BAH Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
0,56
+0,18
2022-06-03
BAH Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
0,58
0,00
2022-05-27
BAH SA-QSr1 2022
0,59
+1,70
2022-02-10
BAH Otrzymanie przez spółki zależne Emitenta, British Automotive Łódź sp. z o.o. i British Automotive Gdańsk sp. z o.o., oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy dealerskiej i serwisowej
0,56
-0,18