Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
GEOTERM: strona spółki
24.01.2022, 18:26

GTP Złożenie wniosku o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Zarząd Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2021 z dnia 24 września 2021 roku w sprawie oświadczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w trybie uproszczonym, informuje, iż w wyniku przyjęcia układu przez zgromadzenie wierzycieli, Emitent w dniu 24 stycznia 2022 roku złożył w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy wniosek o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowiania restrukturyzacyjnego, tj. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne, w trybie przepisu art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Złożony wniosek obejmuje w szczególności propozycje układowe dla wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem, jak i sprawozanie nadzorcy układu obejmujące plan restrukturyzacyjny.
Podsumowanie treści propozycji układowych Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu. Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym o rozstrzygnięciu w sprawie zatwierdzenia układu wydanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia.

Załączniki

Inne komunikaty