Trwa ładowanie...
Notowania
OAT: strona spółki
7.03.2022, 17:50

OAT Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Zarząd OncoArendi Therapeutics S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 7 marca 2022 r. powziął informację, iż dniu 1 marca 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował wnioskowaną przez Spółkę zmianę Statutu, odzwierciedlającą podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 700,00 zł związaną z uchwałą zarządu Spółki z dnia 9 listopada 2021 r. przyjętą w formie aktu notarialnego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej.
Spółka komunikowała o podjętej uchwale w kapitale zakładowym i podwyższeniu kapitału zakładowego w dniu 9 listopada 2021 r. raportem bieżącym nr 28/2021. Obecnie kapitał zakładowy Spółki, uwzględniając podwyższenie dokonane w ramach warunkowego kapitału zakładowego w dniu 25 stycznia 2022 r. [o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2022] oraz podwyższenie kapitału zakładowego, które zostało zarejestrowane ww. zmianą z dnia 1 marca 2022 r. [choć w pełni nieujawniony jeszcze w KRS z uwagi na brak uwzględnienia w rejestrze 8.429 akcji serii E wydanych w dniu 25 stycznia 2022 r.], wynosi 140.300,00 zł i dzieli się na 1.360.000 akcji serii A, 360.000 akcji serii E oraz 70.000 akcji serii G o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich ww. akcji Spółki wynosi 14.030.000. Zarejestrowana zmiana Statutu Spółki polega na ustaleniu nowego brzmienia §4 Statutu Spółki wg wysokości ustalonej przed zarejestrowaniem podwyższenia dokonanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w dniu 25 stycznia 2022 r., a więc polega na ustaleniu następującej treści: „§ 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.215,71 zł [słownie: sto czterdzieści tysięcy dwieście piętnaście złotych i siedemdziesiąt jeden groszy] i dzieli się na 14.021.571 [słownie: czternaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden] akcji o wartości nominalnej 0,01 zł [jeden grosz] każda, w tym: a) 13.600.000 [słownie: trzynaście milionów sześćset tysięcy] stanowią akcje zwykłe na okaziciela serii A. b) 351.571 [słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden] stanowią akcje zwykłe na okaziciela serii E. c) 70.000 [słownie: siedemdziesiąt tysięcy] stanowią akcje zwykłe na okaziciela serii G. 2. Z zastrzeżeniem postanowień uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji akcji, akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi [aport], albo w jeden i drugi sposób łącznie.” Informacja o zarejestrowaniu w KRS ww. 8.429 akcji serii E zostanie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w trybie odrębnego raportu bieżącego.

Inne komunikaty