Trwa ładowanie...
Notowania
TOYA: strona spółki
9.03.2022, 17:55

TOA Informacja dotycząca wpływu sytuacji polityczno-gospodarczej w Ukrainie na działalność Emitenta lub jego grupy kapitałowej

Zarząd TOYA S.A. (dalej: Emitent) informuje o wpływie sytuacji polityczno-gospodarczej w Ukrainie na działalność Emitenta lub jego grupy kapitałowej według oceny przeprowadzonej na dzień publikacji niniejszego raportu.
Emitent informuje, że konflikt rosyjsko - ukraiński nie będzie mieć istotnego wpływu na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta w 2021 roku. Emitent nie posiadał aktywów w Ukrainie, Rosji czy Białorusi, a transakcje w 2021 roku, z klientami mającymi tam siedzibę miały charakter krótkoterminowy i zostały rozliczone na dzień publikacji niniejszego raportu. Emitent nie wyklucza, że trwający konflikt może mieć bezpośredni wpływ na wyniki finansowe w bieżącym roku obrotowym 2022, ale z dzisiejszej perspektywy ocenia, że może być on nieistotny ze względu na dużą geograficzną dywersyfikację sprzedaży towarów, będących w ofercie Grupy Kapitałowej TOYA S.A. Skala tego wpływu uzależniona będzie między innymi od długości trwania konfliktu oraz sankcji gospodarczo-politycznych nałożonych przez społeczność międzynarodową. Emitent ocenia, że konflikt w Ukrainie może mieć również pośredni wpływ na pogorszenie koniunktury ogólnoświatowej, ale oszacowanie wpływu tej sytuacji na bieżące wyniki finansowe, w ocenie Emitenta, jest obecnie niemożliwe ze względu na jej złożoność oraz możliwość realizacji wielu scenariuszy. Emitent na bieżąco monitoruje wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej w Ukrainie na działalność Grupy Kapitałowej TOYA S.A. i w przypadku jakiejkolwiek istotnej zmiany w tym zakresie, przedstawi swoją ocenę w kolejnym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-07-04
TOA Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
5,31
+4,71
2022-06-30
TOA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 28 czerwca 2022
5,30
0,00
2022-06-28
TOA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 28 czerwca 2022 r.
5,65
-2,30
2022-06-28
TOA Treść projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywającego się w dniu 28 czerwca 2022 r., zgłoszonej przez akcjonariusza.
5,65
-0,88
2022-06-21
TOA Zawarcie aneksu nr 2 do umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
5,60
+3,04
2022-06-15
TOA Wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z dnia 14 września 2020 roku
5,69
-1,41
2022-05-31
TOA Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2022, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
6,08
+1,97
2022-05-31
TOA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2022r.
6,08
+2,30
2022-05-31
TOA Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021.
6,08
+3,13
2022-05-26
TOA Aneks z dnia 26 maja 2022 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10
6,01
+1,16