Trwa ładowanie...
Notowania
SFINKS: strona spółki
16.03.2022, 19:16

SFS Informacja na temat operacji o charakterze księgowym oraz wybrane wstępne jednostkowe wyniki finansowe za 2021 r.

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, ”Emitent”, ”Spółka”) z siedzibą w Zalesiu Górnym informuje, że w toku prac nad przygotowaniem jednostkowego raportu za rok obrotowy 2021 w dniu 16 marca 2022 r. Spółka zakończyła analizę:
- należności od jej kontrahentów, w wyniku czego oszacowała utratę wartości należności za cały rok obrotowy 2021 w łącznej kwocie 6.720 tys. zł, z czego 4.948 tys. zł obciąża wynik finansowy Spółki za 2021 rok; - możliwości wykorzystania aktywa na podatek odroczony, w wyniku czego rozpoznała w roku 2021 wzrost aktywa na podatek dochodowy o 667 tys. zł; na powyższe wpływ miały głównie perspektywy dotyczące możliwości wykorzystania strat podatkowych; Mając na względzie powyższe oraz informacje przekazane przez Sfinks w raporcie bieżącym nr 5/2022 Sfinks podjął w dniu 16 marca 2022 r. decyzję o podaniu do publicznej wiadomości wybranych wstępnych jednostkowych wyników finansowych Spółki za rok obrotowy 2021 r., które przekazuje poniżej: Wstępne jednostkowe dane finansowe Sfinks Polska S.A. (w tys. zł) - główne pozycje zestawienia całkowitych dochodów za okres 01.01.2021-31.12.2021 Przychody ze sprzedaży 60 676 Zysk brutto na sprzedaży 14 300 Zysk netto (-) 19 423 EBITDA* skorygowana o wpływ MSSF16 (-) 8 859 * zysk/strata na działalności operacyjnej powiększona o amortyzację i odpisy na środki trwałe i wartości niematerialne Emitent zastrzega, że powyższe wyniki wstępne nie uwzględniają rezerw aktuarialnych na świadczenia pracownicze oraz będą podlegały badaniu przez firmę audytorską. Zgodnie z przekazanymi raportem bieżącym nr 1/2022 informacjami, zaudytowane wyniki finansowe Sfinks za ww. okres zostaną opublikowane w dniu 29.04.2021 r.

Inne komunikaty