Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MXP Przedłużenie umowy o kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej

Zarząd spółki Maxipizza S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 17.03.2022 r. powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej zawartej pomiędzy ING Bank Śląski S.A. oraz Emitentem, o której Emitent informował raportem nr 5/2020 z dnia 24.03.2020 r. Na mocy podpisanego aneksu kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej do wysokości 2 000 000 zł, przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta, został prolongowany do dnia 27.03.2023 r. Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę Banku. Kredyt został zabezpieczony w następującej formie:
1. Gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w kwocie 1 600 000,- PLN stanowiącej 80 % przyznanej kwoty kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące tj. do dnia 27.06.2023 r, 2. Oświadczenia o poddaniu się egzekucji Klienta złożonego w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 3 000 000,- zł 3. Hipoteka umowna do kwoty 2.680.000,00 zł na lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość, będącym własnością Klienta położonym w Kielcach, ul. Zagnańska 94/U5 objętym księgą wieczystą KW nr KI1L/00178823/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych wpisana z pierwszeństwem przed innymi hipotekami, prawami i roszczeniami ujawnionymi w Księdze Wieczystej, lub o ile Umowa tak stanowi, przeniesiona na miejsce spełniające taki wymóg. 4. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w pkt. 3. Warunki umowy zawartej przez Emitenta z ING Bank Śląski S.A. nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty