Trwa ładowanie...
Notowania
IZOSTAL: strona spółki
27.04.2022, 11:43

IZS Powołanie Członków Rady Nadzorczej Izostal S.A.

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. powołało Pana Mirosława Cerazy oraz Pana Mirosława Nowaka na Członków Rady Nadzorczej Spółki, na okres do końca obecnej kadencji, trwającej w latach obrotowych 2020-2024.
Pan Mirosław Cerazy posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach na Wydziale Zarządzania, kierunek Turystyka i Rekreacja. Ponadto Pan Mirosław Cerazy posiada liczne szkolenia, certyfikaty oraz uprawnienia, między innymi z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Microsoft Project, Gospodarki Remontowej ArcelorMittal Poland. Przebieg pracy zawodowej: Od 1 lipca 1992 do 28 luty 1993 jako ślusarz-monter w Dąbrowskiej Fabryce Obrabiarek. Od 1 marca 1993 roku w Hucie Katowice, a po przekształceniu (sprzedaży akcji przez Skarb Państwa) w ArcelorMittal Poland z siedzibą w Dąbrowie Górniczej kolejno na stanowiskach: ślusarz, ślusarz brygadzista, mistrz utrzymania ruchu, specjalista ds. planowania utrzymania ruchu w Zakładzie Wielkie Piece. Pan Mirosław Cerazy nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Izostal S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Mirosław Nowak posiada wykształcenie średnie techniczne, dyplom technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Przebieg pracy zawodowej: Od września 1983 roku zatrudnienie w Kombinacie Metalurgicznym Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej, obecnie ArcelorMittal Poland S.A. oddział Dąbrowa Górnicza jako operator, realizator produkcji, walcownik. Od 2012 roku w składzie Rady Nadzorczej Maritex-2 Spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Od 2018 roku w składzie Rady Nadzorczej Consensus Company Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Zastępca Przewodniczącego – sekretarz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza. Pan Mirosław Nowak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Izostal S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Szczegółowa podstawa prawna: §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty