Trwa ładowanie...
Notowania
SFINKS: strona spółki
27.04.2022, 23:27

SFS Korekta raportu okresowego za I półrocze 2021 r. i raportu okresowego za III kwartał 2021 r.

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”,” Emitent”,” Spółka”) z siedzibą w Zalesiu Górnym w nawiązaniu do RB 5/2022 z dnia 3.03.2022 r., dotyczącego wyników przeprowadzonej przez Sfinks analizy zmienionych warunków kredytu Spółki w BOŚ Bank S.A. dokonanej przez Emitenta w toku prac nad przygotowaniem raportu rocznego za rok obrotowy 2021 r., informuje o skorygowaniu w dniu 27.04.2021 r. raportu półrocznego za 2021 r. oraz raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku, opublikowanych odpowiednio w dniach 30.09.2021 r. i 29.11.2021 r.
Korekta, w odniesieniu do obu tych raportów, jest efektem pomniejszenia wyceny kredytu na skutek zawarcia aneksu zmieniającego warunki jego spłaty i rozpoznania jednorazowo w wyniku Spółki przychodów finansowych z tego tytułu (11.991 tys. zł) w pierwszym półroczu 2021 r. oraz wyższych kosztów odsetkowych odpowiednio o 519 tys. zł w okresie pierwszego półrocza 2021 r. i 404 tys. zł w okresie trzeciego kwartału 2021 r.; łącznie o 923 tys. zł w okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. Powyższe miało również wpływ na podatek odroczony w postaci spadku wartości aktywa z tytułu podatku odroczonego odpowiednio o 2.180 tys. zł w pierwszym półroczu 2021 r. i wzrostu o 77 tys. zł w trzecim kwartale 2021 r.; łącznie spadku o 2.103 tys. zł w okresie 9 pierwszych m-cy 2021 roku. O zawarciu z BOŚ Bank S.A. powyższego aneksu i dokonanej zmianie warunków spłaty kredytu w BOŚ S.A., tj. na nieodbiegające od warunków układu przewidzianych prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 9 marca 2021 r. o zatwierdzeniu układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Spółki, Emitent informował w RB 30/2021 Sfinks wskazuje, że powyższe operacje mają charakter księgowy. Sfinks przekaże skorygowany raport półroczny za 2021 r. i skorygowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku w kolejnej publikacji w systemie ESPI. Szczegółowa podstawa prawna: §15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów [...]

Inne komunikaty