Trwa ładowanie...
Notowania
DENTAMDC: strona spółki
13.05.2022, 18:40

EKE Przekroczenie progu głosów przez akcjonariusza

EKO-OZE S.A. [dawniej Dent-a-Medical S.A.] informuje o otrzymaniu zawiadomienie z 13 maja 2022 r. na podstawie artykułu 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o bezpośrednim zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki powyżej ustawowego progu 50%, przesłane przez Hamlet Sp. z o.o. [dalej: "Akcjonariusz"].
Akcjonariusz poinformował o zmianie udziału w głosach, co nastąpiło w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez rejestrację emisji serii O i P, o której Spółka poinformowała 12 maja 2022 r. Przed tym zdarzeniem Akcjonariusz posiadał 17.013.300 akcji i głosów, co stanowiło 40,92 % akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem po tym zdarzeniu posiada 77.016.000 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 73,98% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, nie pozostaje w relacji, o które mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy. Zgodnie z zawiadomieniem w okresie 12 następnych miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia Akcjonariusz nie wyklucza zbycia lub nabycia akcji Spółki.

Inne komunikaty