Trwa ładowanie...
Notowania
TOYA: strona spółki
23.05.2022, 17:03

TOA Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

Zarząd TOYA S.A. we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 23 maja 2022 r. podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. co do sposobu podziału zysku wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021. Zgodnie z powyższą uchwałą Zarząd wnioskuje do Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. (dalej: WZA) o dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 63 242 823,69 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy 69/100 zł) w następujący sposób:
a) przeznaczyć kwotę 24 763 934,58 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści cztery 58/100 zł) na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) na jedną akcję; b) przeznaczyć pozostałą kwotę 38 478 889,11 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć 11/100 zł) na kapitał zapasowy Intencją Zarządu Spółki jest zapewnienie Akcjonariuszom udziału w zysku przy jednoczesnym umożliwieniu Grupie Kapitałowej TOYA S.A. realizacji planów rozwoju. Zakładają one zapotrzebowanie na kapitał obrotowy dla utrzymania optymalnej wartości zapasów magazynowych przy jednoczesnym ciągłym rozwoju gamy asortymentowej. Powyższa rekomendacja uwzględnia trudny do oszacowania wpływ konfliktu w Ukrainie na otoczenie makroekonomiczne, koniunkturę rynkową i sytuację finansową Spółki TOYA S.A. Jednocześnie Zarząd Spółki wnioskuje do WZA o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 27 września 2022 oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 10 października 2022. Wnioskowane przez Zarząd Spółki daty dotyczące dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, zgodne są z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Zarząd Spółki zwróci się do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie wniosku Zarządu. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 podejmie WZA.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-07-04
TOA Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
5,31
+4,71
2022-06-30
TOA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 28 czerwca 2022
5,30
0,00
2022-06-28
TOA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 28 czerwca 2022 r.
5,65
-2,30
2022-06-28
TOA Treść projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywającego się w dniu 28 czerwca 2022 r., zgłoszonej przez akcjonariusza.
5,65
-0,88
2022-06-21
TOA Zawarcie aneksu nr 2 do umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
5,60
+3,04
2022-06-15
TOA Wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z dnia 14 września 2020 roku
5,69
-1,41
2022-05-31
TOA Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2022, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
6,08
+1,97
2022-05-31
TOA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2022r.
6,08
+2,30
2022-05-31
TOA Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021.
6,08
+3,13
2022-05-26
TOA Aneks z dnia 26 maja 2022 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10
6,01
+1,16