Trwa ładowanie...
Notowania
GRUPAREC: strona spółki
25.05.2022, 15:35

GRC Wniosek Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok

Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. (dalej: Spółka, Emitent), niniejszym informuje, że podjął decyzję o złożeniu do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej wniosku w sprawie podziału jednostkowego zysku za 2021 rok w kwocie 1.481.748,75 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści osiem zł 75/100), w ten sposób, że kwota 826 002,50 zł (osiemset dwadzieścia sześć tysięcy dwa złote 50/100) tj. 0,50 zł na jedną akcję, ma zostać przeznaczona na wypłatę dywidendy a pozostała część zysku netto w kwocie w wysokości 655.746,25 zł (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć zł 25/100) zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki. Daty ustalenia praw do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy zostaną ostatecznie przyjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki.
Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za poufną, mając na uwadze fakt, iż rekomendacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok jest częścią realizacji strategii Grupy RECYKL 2030, opublikowanej w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. i stanowi pierwszą wypłatę dywidendy w okresie notowania akcji Emitenta na rynku NewConnect.

Inne komunikaty