Trwa ładowanie...
Notowania

WPL Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 402 1 § 1 i art. 402 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2022 r. o godz. 12 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie przez Zarząd: a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku; b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021; c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 6.Rozpatrzenie: a) Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: (1) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku; (2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021; (3) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021 roku ; b)Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021; 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 roku. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za 2021 rok. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad, wraz z załącznikami. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-07-29
WPL Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F w ramach programu opcji menedżerskich i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce
94,10
+3,19
2022-06-28
WPL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.
97,80
-0,82
2022-06-24
WPL Uchwała Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021
94,00
+2,13
2022-06-24
WPL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku
94,00
+2,13
2022-05-31
WPL Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce
99,80
+1,20
2022-05-27
WPL Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
98,50
+1,52
2022-05-17
WPL QSr 1/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
101,60
0,00
2022-04-25
WPL Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F w ramach programu opcji menedżerskich i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce
103,20
0,00
2022-04-04
WPL Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej Restaumatic sp. z o.o.
114,00
+4,56
2022-03-22
WPL Wniosek Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021 i pozytywna opinia Rady Nadzorczej Spółki
105,00
0,00