Trwa ładowanie...
Notowania
TOYA: strona spółki
31.05.2022, 13:34

TOA Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021.

Zarząd TOYA S.A. informuje, że Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) w dniu 31 maja 2022 dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021.
W ramach niniejszej oceny, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia: 1. wniosek Zarządu co do podziału zysku w kwocie 63 242 823,69 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy 69/100 zł), który dokonany ma być w następujący sposób: a) kwota 24 763 934,58 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści cztery 58/100 zł) przeznaczona ma być na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) na jedną akcję; b) kwota 38 478 889,11 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć 11/100 zł) przeznaczona ma być na kapitał zapasowy 2. propozycję dnia dywidendy na dzień 27 września 2022 oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 10 października 2022. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonanie podziału zysku TOYA S.A. w sposób określony we wniosku Zarządu.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-07-04
TOA Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
5,31
+4,71
2022-06-30
TOA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 28 czerwca 2022
5,30
0,00
2022-06-28
TOA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 28 czerwca 2022 r.
5,65
-2,30
2022-06-28
TOA Treść projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywającego się w dniu 28 czerwca 2022 r., zgłoszonej przez akcjonariusza.
5,65
-0,88
2022-06-21
TOA Zawarcie aneksu nr 2 do umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
5,60
+3,04
2022-06-15
TOA Wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z dnia 14 września 2020 roku
5,69
-1,41
2022-05-31
TOA Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2022, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
6,08
+1,97
2022-05-31
TOA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2022r.
6,08
+2,30
2022-05-31
TOA Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021.
6,08
+3,13
2022-05-26
TOA Aneks z dnia 26 maja 2022 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10
6,01
+1,16