Trwa ładowanie...
Notowania
BIOERG: strona spółki
1.06.2022, 22:19

BER Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu ("Emitent”, „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 12.00, w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: BIOERG S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2021. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty