Trwa ładowanie...
Notowania
PATENTUS: strona spółki
10.06.2022, 12:44

PAT Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.

Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Faktorant”) informuje, że w dniu 10.06.2022 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu nr 14 z dnia 6 czerwca 2022 roku do Umowy Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej pomiędzy Emitentem jako Faktorantem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”). Na mocy ww. Aneksu Strony dokonały w Umowie Faktoringu następujących zmian:
•przyznany Spółce Limit wynosi 9 000 0000 PLN; •Faktorant zapłaci Faktorowi z tytułu niniejszej Umowy Faktoringu prowizję operacyjną w wysokości 0,32% od wartości każdej Wykupionej Wierzytelności; •Faktorant zapłaci Faktorowi z tytułu niniejszej Umowy Faktoringu prowizję za przyjęcie ryzyka niewypłacalności Kontrahenta w wysokości 0,35% od wartości brutto każdej nabytej Wierzytelności. Umowa Faktoringu z KUKE Finance S.A. została opisana w raporcie bieżącym nr 18/2017 roku z dnia 18.12.2017 roku.

Inne komunikaty