Trwa ładowanie...
Notowania
ORZBIALY: strona spółki
15.06.2022, 18:47

OBL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego sprawy wprowadzonej do porządku obrad.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") Orzeł Biały S.A. w dniu 15.06.2022 r. wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Orzeł Biały” S.A. za 2021 rok, Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok oraz treścią uchwały zgłoszonej do punktu obrad przez uprawnionego akcjonariusza.
Podczas obrad żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu, nie odstąpiono również od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. W toku obrad, w związku z wystąpieniem oczywistej omyłki pisarskiej jeden z akcjonariuszy zgłosił projekt uchwały dotyczącego sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zgromadzenia, który to projekt został następnie przyjęty. Treść zgłoszonej uchwały Emitent zamieszcza w załączeniu. Pierwotny projekt uchwały nie został poddany pod głosowanie. Wszystkie pozostałe uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie zostały przyjęte. Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt. 4,6,7,8,9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty