Trwa ładowanie...
Notowania
OAT: strona spółki
28.06.2022, 17:05

MOC Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki

Zarząd Molecure S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 28 czerwca 2022 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 27 czerwca 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wnioskowanej przez Spółkę zmiany wysokości kapitału zakładowego o kwotę 84,29 [do kwoty 140.030,00 zł], związaną z dokonanym w dniu 25 stycznia 2017 r. podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, do którego doszło przez zapisanie 8.429 akcji serii E na rachunkach papierów wartościowych podmiotów, które objęły je w związku z realizacją programu motywacyjnego Spółki, przyjętego uchwałą nr 5 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 stycznia 2017 r. Wpis podwyższenia kapitału zakładowego w KRS ma charakter deklaratoryjny.
Spółka komunikowała o dokonanych zmianach w kapitale zakładowym i warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w dniu 25 stycznia 2022 r. raportem bieżącym nr 6/2022. Obecnie zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.300 zł i dzieli się na 13.600.000 akcji serii A, 360.000 akcji serii E oraz 70.000 akcji serii G o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich ww. akcji Spółki wynosi 14.030.000. W Spółce wyczerpany został warunkowy kapitał zakładowy. Spółka oczekuje obecnie na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie zmiany brzmienia Statutu Spółki. Spółka poinformuje o dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w wyżej wskazanym zakresie w raporcie bieżącym.

Inne komunikaty