Trwa ładowanie...
Notowania
SFINKS: strona spółki
30.06.2022, 17:40

SFS Powołanie członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

Zarząd Sfinks Polska S.A. (Sfinks, Spółka) z siedzibą w Zalesiu Górnym informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki nowego członka – Panią Magdalenę Rzeszotek.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nowo powołany członek rady nadzorczej nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Sfinks, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Informacje nt. posiadanych przez nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Sfinks wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).

Załączniki

Inne komunikaty