Trwa ładowanie...
Notowania
PKOBP: strona spółki
15.07.2022, 13:45

PKO Istotne zdarzenia mające wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. w drugim kwartale i drugim półroczu 2022 r.

Raport nr 16/2022 – Istotne zdarzenia mające wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. w drugim kwartale i drugim półroczu 2022 r.
Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w wyniku wejścia w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom („Ustawa”) oraz na skutek zmiany otoczenia rynkowego wpływającego na wysokość straty z tytułu ryzyka prawnego portfela kredytów hipotecznych denominowanych i indeksowanych do CHF, jak również w związku z przystąpieniem Banku do systemu ochrony, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 9a Prawa bankowego, Zarząd Banku szacuje, iż wyniki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. w drugim kwartale oraz w drugim półroczu 2022 r. zostaną obciążone poprzez: • dokonanie korekty wartości bilansowej brutto złotowych kredytów hipotecznych o szacunkową kwotę około 3 miliardów PLN w efekcie wejścia w życie przepisów Ustawy, umożliwiającej klientom zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej w wymiarze dwóch miesięcy na kwartał w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. i od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz w wymiarze jednego miesiąca na kwartał w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. („wakacje kredytowe”). W związku z powyższym, Bank zobowiązany jest do modyfikacji przyszłych przepływów pieniężnych dotyczących umów kredytowych. Szacunek straty oparty jest na założeniu, że około 63% klientów posiadających kredyt hipoteczny udzielony w PLN zdecyduje się na skorzystanie z wakacji kredytowych. Kwota straty, oszacowana przy założeniu skorzystania z wakacji przez 100% klientów wynosiłaby 4,8 miliardów PLN. Ostateczna wartość straty uzależniona będzie między innymi od liczby klientów korzystających z wakacji. Kwota straty obciąży wyniki trzeciego kwartału 2022 r. • zwiększenie kosztu ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF o 1 176 milionów PLN. Decyzja podyktowana jest istotną zmianą otoczenia rynkowego, wpływającą na szacowany poziom liczby pozwów oraz szacowanej liczby ugód. Dodatkowy koszt ryzyka prawnego obciąży wyniki drugiego kwartału 2022 r. • poniesienie kosztów dotyczących wpłaty na rzecz funduszu pomocowego systemu ochrony, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 9a Prawa bankowego, w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań systemu ochrony, o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 15/2022 z dnia 07.06.2022 r. w wysokości 872 milionów PLN. Koszty dotyczące wpłaty na fundusz obciążą wyniki drugiego kwartału 2022 r. • poniesienie kosztów dodatkowych wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, które szacowane są na 340 milionów PLN. Ostateczna wysokość wpłat zostanie ustalona przez Radę Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, o czym Bank poinformuje w odrębnym raporcie. Koszty dodatkowych wpłat na fundusz obciążą wyniki drugiego półrocza 2022 r.

Inne komunikaty