Trwa ładowanie...
Notowania
MABION: strona spółki
18.07.2022, 17:30

MAB Rejestracja zmian Statutu Spółki

Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji w dniu 14 lipca 2022 roku wykazanych poniżej zmian Statutu Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2022 r. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany.
Wykaz zarejestrowanych zmian Statutu Spółki: I. Zmiana §6 Statutu Spółki, dokonana uchwałą nr 24/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki, polegająca na tym, że §6 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „§6 Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) są: - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z); - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z); - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z); - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z); - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z); - Produkcja opakowań z tworzyw sztuczny (PKD 22.22.Z); - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z); - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z); - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E); - Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z); - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z); - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z); - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z); - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z); - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z); - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z); - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z); - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z); - Reklama (PKD 73.1); - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z); - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z); - Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z); - Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z); - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B); - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z); - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z); - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z); - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z); - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z); - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z); - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z); - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z); - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z); - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C); - Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C); - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z); - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z); - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z); − Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); − Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).” II. Zmiana §17 ust. 1 Statutu Spółki dokonana uchwałą nr 25/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegająca na tym, że §17 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy; b) podział zysków i pokrycie strat; c) udzielanie Członkom Rady Nadzorczej Spółki i Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków; d) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego; e) zmiana Statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności; f) łączenie się Spółki z innymi podmiotami; g) podział i przekształcenie Spółki; h) rozwiązanie Spółki; i) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki; j) inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami prawa.” III. Zmiana §21 ust. 4 Statutu Spółki dokonana uchwałą nr 25/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegająca na tym, że §21 ust. 4 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mający rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.” IV. Zmiana §22 ust. 2 Statutu Spółki dokonana uchwałą nr 25/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegająca na tym, że §22 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „Poza czynnościami wymienionymi powyżej Rada Nadzorcza od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego) powinna: a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu: i. informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej Komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności, ii. podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów, iii. ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej, iv. ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny, v. ocenę zasadności wydatków, ponoszonych przez Spółkę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp., jeśli takowe miały miejsce, vi. informację na temat realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów. b) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.” V. Zmiana § 25 ust. 3 Statutu Spółki dokonana uchwałą nr 25/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegająca na tym, że § 25 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „Przewodniczącym każdego z komitetów, o których mowa w ust. 1 i 2, powinien być niezależny członek Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień § 21. Przewodniczącego każdego z komitetów wybiera Rada Nadzorcza. Funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu nie może sprawować Przewodniczący Rady Nadzorczej.”

Załączniki

Inne komunikaty