Trwa ładowanie...
Notowania
TESGAS: strona spółki
20.07.2022, 16:30

TSG Podpisanie aneksu do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych

Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniodawca) informuje, iż w dniu 20 lipca 2022 roku, podpisał, w trybie obiegowym, aneksy do umów generalnych o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych oraz zapłaty wadium zawartych dnia 20 marca 2014 roku z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (InterRisk, Gwarant) z siedzibą w Warszawie, zwanymi łącznie Stronami.
Umowy z dnia 20 marca 2014 roku, określają zasady udzielania przez Gwaranta, na zlecenie Zleceniodawcy, gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych tj. gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek, gwarancji wadialnych, w ramach ustalonych odnawialnych maksymalnych limitów zaangażowania w okresie jego obowiązywania. W zawartych aneksach do umów Strony przedłużyły okresy obowiązywania umów do dnia 8 lipca 2023 roku. Informacje o podpisaniu umowy ramowej z dnia 20 marca 2014 roku przedmiotem, której jest udostępnienie Emitentowi linii na gwarancje oraz aneksów zostały zamieszczone w raportach bieżących nr 16/2016 oraz 6/2017, 7/2018, 26/2018, 16/2019, 32/2020, 13/2021. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty