Trwa ładowanie...
Notowania
IMS: strona spółki
27.07.2022, 18:08

IMS Objęcie kolejnych akcji w ramach Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023 - zmiana wysokości kapitału zakładowego

Zarząd IMS S.A. informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. osoba uprawniona na mocy Regulaminu Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023, uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki 23 stycznia 2021 roku oraz zatwierdzonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IMS S.A. 2 marca 2021 roku, objęła 5.000 akcji serii D. Akcje zostały objęte przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych, o których przyznaniu w ramach ww. Programu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2022 z dnia 4 maja 2022 r.
Wraz z akcjami objętymi przez osoby uprawnione w dniu 30 czerwca 2022 roku (raport ESPI 15/2022) w ramach ww. Programu Motywacyjnego za 2021 rok, osoby uprawnione objęły łącznie 1 195 000 akcji serii D. Cena emisyjna akcji serii D, zgodnie z regulaminem Programu Motywacyjnego, wyniosła 0,51 zł za 1 akcję. Prawo do objęcia akcji serii D może być zrealizowane nie później niż do 31 lipca 2022 roku. Osoby, które objęły akcje serii D zobowiązane są do bezwzględnego niezbywania nabytych akcji do 31 stycznia 2024 roku. Wskutek objęcia 5.000 akcji w dniu 26 lipca 2022 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego IMS S.A. o kwotę 100,00 PLN. Po podwyższeniu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 645.881,72 PLN, a łączna liczba akcji 32.294.086. Objęte w dniach 30 czerwca 2022 r. i 26 lipca 2022 r. akcje serii D stanowią łącznie 3,84% kapitału zakładowego przed podwyższeniem oraz 3,84% ogólnej liczby głosów. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, wynosi obecnie 32.294.086. Pozostała wysokość zarejestrowanego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu ww. akcji wynosi 16.100 PLN. Spółka, po zakończeniu realizacji Programu Motywacyjnego IV za 2021 rok, podejmie kroki w celu wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym. Podstawa szczegółowa: par. 5 ust. 8 oraz par. 13 RMF Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

Inne komunikaty