Trwa ładowanie...
Notowania

GDC Zmiana stanu posiadania

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu /Emitent/ na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych /Ustawa o ofercie/ informuje o otrzymaniu w dniu 27.07.2022 roku zawiadomienia, sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie od akcjonariuszy Artura Błasik oraz Blanki Błasik, działających wspólnie jako strony porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5) Ustawy o Ofercie, iż Akcjonariusze działając jako Porozumienie, przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty