Trwa ładowanie...
Notowania
IZOSTAL: strona spółki
24.08.2022, 11:44

IZS Wybór oferty Izostal S.A. jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umów Ramowych na dostawy rur stalowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Części nr 1, 2, 3 oraz 4.

W dniu 24 sierpnia 2022 roku Izostal S.A. powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), oferty złożonej przez Izostal S.A. (Wykonawca) jako jednej z kilku najkorzystniejszych w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia Umów Ramowych na dostawy rur stalowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Części nr 1, 2, 3 oraz 4. Numer postępowania: ZP/2021/12/0129/PZ.
Przedmiotem zamówień wykonawczych udzielanych na podstawie Umów Ramowych będzie: dla części nr 1: dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN1000; dla części nr 2: dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN700; dla części nr 3: dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN500; dla części nr 4: dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur osłonowych o średnicy od DN700 do DN1400. Na podstawie zawartych Umów Ramowych Zamawiający przewiduje dostawy rur, o długości całkowitej około 791 km, dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. Zamawiający podał, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Umów Ramowych 2.187.767.444,37 zł brutto (1.778.672.719,00 zł netto), w tym: w części nr 1: 1.725.645.476,46 zł brutto (1.402.963.802,00 zł netto), w części nr 2: 305.675.543,46 zł brutto (248.516.702,00 zł netto), w części nr 3: 123.942.247,65 zł brutto (100.766.055,00 zł netto), w części nr 4: 32.504.176,80 zł brutto (26.426.160,00 zł netto). Zamawiający zawrze Umowę Ramową na okres 4 lat (dotyczy wszystkich Części), począwszy od jej podpisania przez obie strony. O zawarciu Umów Ramowych z O.G.P. Gaz-System S.A. oraz istotnych warunkach zawartych w tych Umowach, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Po podpisaniu Umów Ramowych, Zamawiający będzie udzielał zamówień wykonawczych. Wykonawca zamówienia wykonawczego zostanie wyłoniony w wyniku zaproszenia do składania ofert. Zarząd Spółki uznaje opisane informacje za istotne ze względu na wysoką wartość w/w Umów Ramowych. Ewentualna realizacja Umów Częściowych zawieranych w ramach przedmiotowych Umów Ramowych może mieć wpływ na wzrost przychodów Spółki.

Inne komunikaty