Trwa ładowanie...
Notowania

BAH Niewykupienie weksla własnego in blanco przez wystawcę ani poręczyciela wekslowego oraz wniesienie przez spółkę zależną Emitenta pozwu przeciwko poręczycielowi wekslowemu, „Karlik” sp. j.

Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku, w którym Emitent informował o wypełnieniu przez spółkę zależną Emitenta, British Automotive Polska S.A. [BAP], weksla własnego in blanco wystawionego przez M. Karlik sp.k. [M. Karlik], poręczonego przez „Karlik” sp. j. [Karlik sp.j.], oraz o wezwaniu wystawcy w/w weksla oraz poręczyciela wekslowego do wykupu weksla w dniu 25 sierpnia 2022 roku niniejszym informuje, że ani M. Karlik ani Karlik sp.j. nie wykupiły w/w weksla w terminie płatności.
W związku z powyższym w dniu 26 sierpnia 2022 roku BAP wniosła do właściwego miejscowo sądu pozew o zapłatę z weksla przeciwko poręczycielowi wekslowemu, Karlik sp.j., dotyczący zapłaty przez Karlik sp.j. na rzecz BAP kwoty 8.402.876,46 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 26 sierpnia 2022 roku do dnia zapłaty.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-11-29
BAH QSr 3/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,65
0,00
2022-10-28
BAH Zawarcie porozumienia o restrukturyzacji grupy dealerskiej BAH.
0,51
+0,59
2022-09-30
BAH PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
0,54
0,00
2022-09-26
BAH Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciwko poręczycielowi wekslowemu, „Karlik” spółka jawna.
0,56
-4,62
2022-09-19
BAH Niewykupienie weksla własnego in blanco wystawionego przez Car-Master 2 spółkę z o.o. sp. k. przez wystawcę ani przez poręczyciela wekslowego.
0,53
+1,13
2022-09-07
BAH Wypełnienie przez spółkę zależną Emitenta weksla własnego in blanco wystawionego przez Car-Master 2 spółka z o.o. i poręczonego przez osoby fizyczne oraz przedstawienie go do zapłaty
0,48
+4,19
2022-08-26
BAH Niewykupienie weksla własnego in blanco przez wystawcę ani poręczyciela wekslowego oraz wniesienie przez spółkę zależną Emitenta pozwu przeciwko poręczycielowi wekslowemu, „Karlik” sp. j.
0,62
0,00
2022-08-16
BAH Wypełnienie przez spółkę zależną Emitenta weksla własnego in blanco wystawionego przez R. Karlik sp.k. (obecnie M. Karlik sp.k.) i poręczonego przez „Karlik” sp. j. oraz przedstawienie go do zapłaty
0,62
+1,60
2022-06-30
BAH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
0,56
0,00
2022-06-30
BAH Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
0,56
+0,18