Trwa ładowanie...
Notowania
IMS: strona spółki
26.09.2022, 14:41

IMS Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu giełdowego

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 23 września 2022 roku uchwały Nr 882/2022 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Rynku Głównym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki.
W treści uchwały Zarząd Giełdy stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 1.195.000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLINTMS00035”. Jednocześnie Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić ww. akcje do obrotu giełdowego na rynku równoległym z dniem 30 września 2022 roku, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 30 września 2022 roku asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLINTMS00019”. Podstawa prawna szczegółowa: §17 ust. 1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty