Trwa ładowanie...
Notowania
IZOSTAL: strona spółki
30.09.2022, 10:05

IZS Zawarcie Umowy Ramowej z Gaz-System S.A. w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Części nr 1, 2, 3 oraz 4.

Zarząd Izostal S.A. (Spółka, Wykonawca) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 roku informuje, że w dniu 30 września 2022 roku, powziął informację o drugostronnym podpisaniu Umowy Ramowej (Umowa) z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Części nr 1, 2, 3 oraz 4.
Umowa Ramowa zawarta została w wyniku przeprowadzenia postępowania o zawarcie Umowy Ramowej w trybie przetargu publicznego nieograniczonego pn.: „Postępowanie w celu zawarcia umów ramowych na dostawy rur stalowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”, o nr ZP/2021/12/0129/PZ, dla części nr 1, 2, 3 i 4. Niniejsza Umowa określa warunki udzielania i realizacji Umów Częściowych, jakie mogą zostać zawarte przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania Umowy Ramowej. Zawarcie Umowy Ramowej nie zobowiązuje, a jedynie uprawnia Zamawiającego do zaproszenia do składania ofert w Postępowaniach Wykonawczych. W ramach Umowy Ramowej Zamawiający przeprowadzi dowolną liczbę Postępowań Wykonawczych. Zamawiający każdorazowo będzie zapraszał wszystkich Wykonawców, z którymi zawarł Umowę Ramową do składania ofert w Postępowaniu Wykonawczym. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: „Cena całkowita brutto oferty” – waga 95% oraz „Pochodzenie produktu” – waga 5%. Umowa przewiduje udzielanie przez Zamawiającego Spółce jako jednemu z Wykonawców Umów Częściowych: - dla części nr 1: na dostawę fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN1000; - dla części nr 2: na dostawę fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN700; - dla części nr 3: na dostawę fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN500; - dla części nr 4: na dostawę fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur osłonowych o średnicy od DN700 do DN1400. Poszczególne Umowy Częściowe zawierane będą oddzielnie jako docelowy wynik Postępowania Wykonawczego. Umowa Ramowa zawarta zostaje na okres 4 lat, począwszy od dnia jej podpisania przez obie Strony. Strony Umowy Ramowej uprawnione są do zawierania Umów Częściowych, których termin realizacji wykracza poza czas trwania Umowy Ramowej, pod warunkiem, że Umowa Częściowa będzie podpisana z Wykonawcą w okresie 4 lat od dnia podpisania Umowy Ramowej. Łączne wynagrodzenie przeznaczone na realizację Umów Częściowych w ramach Umowy Ramowej nie przekroczy kwoty 1.778.672.719,00 zł netto, co stanowi 2.187.767.444,37 zł brutto. Na podstawie Umowy Ramowej Zamawiający przewiduje dostawy rur, o długości całkowitej około 791 km, dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na towar dostarczony w ramach danej partii zamówienia na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru partii bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Umowa zawiera następujące istotne zapisy dotyczące ewentualnego nałożenia kar umownych: 1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w następujących przypadkach i wysokościach: 1) za zwłokę nieprzekraczającą 30 dni w realizacji Zadania (jeżeli w Umowie Częściowej przewidziano Zadania) albo realizacji dostawy Rur (jeżeli w Umowie Częściowej nie przewidziano Zadań) - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto Wykonawcy za realizację odpowiednio Zadania albo realizację Umowy Częściowej, za każdy dzień zwłoki, 2) za zwłokę przekraczającą 30 dni w realizacji Zadania (jeżeli w Umowie Częściowej przewidziano Zadania) albo realizacji dostawy Rur (jeżeli w Umowie Częściowej nie przewidziano Zadań) - w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto Wykonawcy za realizację odpowiednio Zadania albo realizację Umowy Częściowej, za każdy dzień zwłoki powyżej 30 dni, 3) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych, w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto za realizację odpowiednio Zadania (w którego przedmiocie wystąpiła wada w ww. okresie – jeżeli przewidziano Zadania) albo za Umowę Częściową za każdy dzień zwłoki, 4) za faktycznie dostarczony udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, niższy niż wskazany w ofercie w Postępowaniu Wykonawczym jako Kryterium P, w wysokości 7,5% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w Umowie Częściowej, 5) za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy Częściowej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w Umowie Częściowej. 2. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych ograniczona jest do 20% wynagrodzenia umownego netto Umowy Częściowej. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo wnieść przed dniem zawarcia Umowy Częściowej, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Umowy Częściowej. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu umów. Zarząd Spółki uznaje opisane informacje za istotne ze względu na wysoką wartość Umowy Ramowej. Realizacja Umów Częściowych zawieranych w ramach przedmiotowej Umowy Ramowej może mieć istotny wpływ na przychody Spółki.

Inne komunikaty