Trwa ładowanie...
Notowania
TESGAS: strona spółki
14.10.2022, 11:03

TSG Podpisanie znaczącej umowy podwykonawczej

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Podwykonawca), informuje, iż w dniu 14 października powziął informację o zawarciu w dniu 13 października 2022 roku w trybie obiegowym umowy podwykonawczej z Romgos Gwiazdowscy Sp. z o.o. (Wykonawca) na realizację prób specjalnych wytrzymałości i szczelności części liniowej gazociągu DN1000 oraz badania geometrii wewnętrznej gazociągu wraz z z mappingiem na inwestycji pod nazwą „Budowa gazociągu DB1000 Gustorzyn - Wronów, Etap II I Leśniewice-Rawa Mazowiecka wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”
Za wykonanie przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 6.865.000,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) netto tj. 8.443.950,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia 3 sierpnia 2023 roku. W związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca jest uprawniony do żądania od Podwykonawcy zapłaty kar umownych wg. standardów stosowanych na rynku Emitenta, przy czym łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia. Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wartość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku, na którym działa Emitent. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Inne komunikaty