Trwa ładowanie...
Notowania
ACREBIT: strona spółki
14.10.2022, 13:02

YOS Uzyskanie dofinansowania na uruchomienie projektu „Stabilobaby”

Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie [dalej "Spółka", "Emitent"], w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2022 z dnia 11 października 2022 roku [dot. uzyskania dofinansowania na uruchomienie projektu „Skaner Ran”] informuje o zawarciu w dniu 13 października 2022 roku umowy o wsparcie [powierzenie grantu] zgodnie z Projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowanie z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa [dalej „Umowa”] pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie [dalej „NCBR”], Medventure sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie [dalej „Grantodawca” lub „Fundusz”] oraz Medventure spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Lublinie [dalej „ASI”] a specjalnie zawiązaną na potrzeby realizacji projektu spółką Stabilobaby P.S.A. z siedzibą w Chorzowie [dalej „Stabilobaby P.S.A.” lub „Grantobiorca”], w której Emitent na dzień publikacji niniejszego raportu posiada 5000 akcji stanowiących 100 proc. udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Walnym Zgromadzeniu Stabilobaby P.S.A.
Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielanego Grantobiorcy przez Fundusz finansowania na potrzeby realizacji projektu badawczo rozwojowego pod nazwą „Stabilobaby - Platformy stabilograficznej z matą czułą na nacisk do wspomagania diagnostyki stanu rozwojowego noworodków i niemowląt” [dalej „Projekt”]. Celem Projektu jest stworzenie urządzenia z modułem uczenia maszynowego i sztuczną inteligencją, z przeznaczaniem do badania dzieci od urodzenia do ukończenia 18 –go miesiąca życia, z digitalizacją wyników badania. Pozwoli to na zobiektywizowanie badania wobec dotychczas stosowanych metod. Dzięki systemowi czujników będzie możliwe wczesne rozpoznanie możliwych problemów neuro-motorycznych u małych, a nawet wczesnych faz autyzmu. Dzięki ww. technologii proces terapeutyczny rozpocznie się znacznie wcześniej i będzie miał większe szanse powodzenia. Całkowita wartość projektu wynosi 1.033.359,48 zł. Na finansowanie Projektu składają się: 1. inwestycja kapitałowa w spółkę Stabilobaby P.S.A. w wysokości 206.671,90 zł [dokonanie inwestycji jest warunkiem zawarcia Umowy] [dalej „Warunek”], 2. grant [dalej „Grant”] w wysokości 826.687,58 zł. Grant wypłacany będzie w transzach po spełnieniu warunków określonych w Umowie. Celem spełnienia Warunku, w dniu 13 października 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Stabilobaby P.S.A, na którym podjęto uchwałę w sprawie emisji 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii B oraz 667 akcji zwykłych imiennych serii C, w wyniku której dojdzie podwyższenia kapitału zakładowego Stabilobaby P.S.A. z kwoty 500,00 zł do kwoty 666,70 zł, a które to akcje zostały objęte przez ASI. Z akcjami serii B związane jest dodatkowe uprzywilejowanie co do prawa powołania jednego Członka Zarządu. ASI zobowiązany jest do pokrycia objętych akcji serii B i C Stabilobaby P.S.A wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 206.671,90 zł do dnia 12 listopada 2022 roku. Po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Stabilobaby P.S.A., Emitentowi będzie przysługiwało 5000 akcji, stanowiących 75 proc. udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach w Walnym Zgromadzeniu Stabilobaby P.S.A. Stabilobaby P.S.A. zobowiązana jest do realizacji Projektu zgodnie z ustalonym w Umowie harmonogramem, w terminie 16 miesięcy od dnia otrzymania przez Stabilobaby P.S.A. Grantu. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie w wyniku zgodnej woli stron Umowy, jak również z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia albo bez okresu wypowiedzenia w przypadkach szczegółowo określonych w Umowie. Stabilobaby P.S.A. zobowiązana będzie do zwrotu otrzymanego Grantu wydatkowanego niezgodnie z celami Projektu, a w przypadku zaprzestania realizacji Projektu, do zwrotu nierozliczonej części Grantu. Pozostałe warunki wynikające z Umowy, nie odbiegają od standardowych warunków umowy związanej z dofinansowaniem projektów B+R realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowanie z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. Osoby reprezentujące spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu.

Inne komunikaty