Trwa ładowanie...
Notowania
TESGAS: strona spółki
14.10.2022, 15:20

TSG Informacja o przyjęciu aktualizacji zamówienia o znaczącej wartości przez spółkę zależną

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od spółki zależnej piTERN Sp. z o. o. (Spółka zależna, Wykonawca) o potwierdzeniu przyjęcia do realizacji zaktualizowanego zamówienia z dnia 4 października 2022, od Kronospan Polska Sp. z o.o. (Kronospan, Zamawiający) na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach Zamawiającego, o którym Emitent informował raportem bieżącym 25-2022 z dnia 05-10-2022r .
Zwiększeniu uległ zakres zamówienia oraz łączna wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 13.352.290,00 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) netto. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia 30 czerwca 2023 roku. W związku z realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy maksymalnych kar umownych do wartości 15% wartości zamówienia netto. Pozostałe warunki zamówienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych na rynku, na którym działa Wykonawca. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Inne komunikaty