Trwa ładowanie...
Notowania
EUROTEL: strona spółki
21.10.2022, 17:10

ETL Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROTEL S.A. zwołanego na dzień 10.11.2022 r. na wniosek Akcjonariusza wraz z projektem uchwały.

Zarząd EUROTEL S.A z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, informuje, że na wniosek Akcjonariusza Spółki Jacka Foltarza, posiadającego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, który wpłynął w dniu 17 października 2022 r., do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 listopada 2022 roku na godzinę 11:00, wprowadzono punkt 7 dotyczący zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym przez Akcjonariusza.
Nowy porządek obrad, uwzględniający zmianę zgłoszoną przez Akcjonariusza przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór komisji mandatowo- skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zgłoszonym przez Akcjonariusza. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Szczegółowa treść ogłoszenia Zarządu po zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, w tym uchwały wraz z uzasadnieniem zgłoszonej przez Akcjonariusza, a dotyczącej dodanego 7 punktu porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Inne komunikaty