Trwa ładowanie...
Notowania
IMS: strona spółki
24.10.2022, 13:12

IMS Rejestracja podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Spółki

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że 24 października 2022 r. powziął informację o zarejestrowaniu 22 października 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS emisji akcji serii D Spółki i podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach zarejestrowanego warunkowego podwyższenia kapitału Spółki.
Wysokość kapitału zakładowego Spółki po dokonaniu rejestracji przez Sąd jego podwyższenia wynosi obecnie 645.881,72 PLN (słownie: sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i 72/100). Kapitał zakładowy dzieli się na 32.294.086 (trzydzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela, w tym: -30.598.586 (trzydzieści milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A, - 500.500 (pięćset tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C, - 1.195.000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, wynosi obecnie 32.294.086. Ww. podwyższenie kapitału nastąpiło na skutek objęcia przez osoby uprawnione 1.195.000 akcji na okaziciela serii D, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 16/2022. Podstawa szczegółowa: par. 6 ust. 2 RMF Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

Inne komunikaty