Trwa ładowanie...
Notowania

PRT Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A.

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534, kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP: 7120102959 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 398 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje na dzień 1 grudnia 2022 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w hotelu IBIS Warszawa Stare Miasto, Sala Gaston, w Warszawie (00-209) przy ul. Muranowskiej 2.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty